វិធីបង្កើតវប្បធម៌ក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព


May 05 2022

ថ្ងៃនេះ​ EO Cambodia បានរៀបចំកម្មវិធី Learning Event ដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទ “វិធីបង្កើតវប្បធម៌ក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” ដែលមានលោក CK Wong ជាវាគ្មិនកិត្តិយស មកពីប្រទេសសឹង្ហបុរី។
EO Cambodia is very delighted to share some of the activities on today Learning Event hosted by EO Cambodia which was participated by members from both EO Cambodia Chapter and Other Chapters via Zoom virtual meeting.
In our Learning Event today, we had Mr. CK Wong, Global Organization Expert, Lean Six Sigma Leadership Coach and Facilitator, as our guest speaker who shared a profound explanation on the topic “How to Build an Effective Team Culture”.

វិធីបង្កើតវប្បធម៌ក្រុមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

EO Cambodia

We innovate, take risks and see opportunity in a challenge. We think big, we are bold. We want to make a difference beyond ourselve for the people in our lives, for a better future for everyone.